Zajęcia realizowane w ramach: Blok 11

BLOK XI – Chemia analityczna

Nazwa jednostki

Zakład Chemii Analitycznej

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Alkacymetryczne oznaczania NaOH.

1.      Zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi na pracowni.

2.      Zapoznanie uczestników ze szkłem laboratoryjnym stosowanym na Pracowni Chemii Analitycznej.

3.      Zapoznanie z techniką miareczkowania (ćwiczenie pipetowania i obsługi biurety).

4.      Przedstawienie i omówienie instrukcji dotyczącej wykonywanego oznaczania.

5.      Część praktyczna – oznaczanie próbki NaOH.

6.      Obliczenia i omówienie wyników.

Dzień 2

 

Precypitometryczne oznaczanie jonów chlorkowych metodą Fajansa.

1.      Przedstawienie i omówienie instrukcji dotyczącej wykonywanego oznaczania.

2.      Przygotowanie przez uczestników zajęć próbek do miareczkowania oraz biurety.

3.      Część praktyczna – oznaczanie próbki jonów chlorkowych.

4.      Obliczenia i omówienie wyników.

Dzień 3

 

Pomiar pH metodą potencjometryczną. Charakterystyka elektrody szklanej.

1.      Teoretyczne wprowadzenie do pH-metrii (pH i SEM).

2.      Omówienie i zapoznanie z obsługą pH-metru.

3.      Ćwiczenia praktyczne pomiarów pH i SEM różnych roztworów.

4.      Przedstawienie i omówienie instrukcji dotyczącej wykonywanego ćwiczenia.

5.      Część praktyczna – wykonanie pomiarów oraz sporządzenie wykresu.

Dzień 4

 

Konduktometryczny pomiar przewodnictwa wody oraz mieszaniny soli (NaCl, KBr i KI).

1.      Teoretyczne wprowadzenie do konduktometrii.

2.      Omówienie i zapoznanie z obsługą konduktometru.

3.      Przedstawienie i omówienie instrukcji dotyczącej wykonywanego ćwiczenia.

4.      Część praktyczna – wykonanie pomiarów, obliczeń
i omówienie wyników.

Dzień 5

 

Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
w analizie chemicznej i farmaceutycznej.

1.      Zapoznanie z teoretycznymi podstawami chromatografii cienkowarstwowej (przygotowanie próbek, dobór fazy stacjonarnej i ruchomej, sposoby nanoszenia, sposoby wizualizacji plamek).

2.      Część praktyczna I – analiza chromatograficzna barwników.

3.      Część praktyczna II – analiza chromatograficzna leków.

4.      Omówienie wyników.

Deklaracja dostępności