REKRUTACJA

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły” decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie na pierwsze zajęcia pisemnej wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego.
  5. Niedokonanie opłaty w terminie określonym przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w „Szkole” i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od 01 kwietnia do 11 czerwca 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.sum.edu.pl/formularze/wakacje-na-farmie

Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane potwierdzenie dokonanie zgłoszenia.  

 

Następnie po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny,  kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa wraz ze wskazaniem konta bankowego i terminu dokonania opłaty za udział w zajęciach.

 

Opłata za udział w jednym bloku tematycznym wynosi 120,00 złoty brutto.