Zajęcia realizowane w ramach: Blok 2

BLOK II – Genetyka

Nazwa jednostki

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Kariotyp człowieka. Rozpoznawanie chromosomów w oparciu o wzór prążków G.

PLAN ZAJĘĆ:

-     omówienie charakterystycznych cech każdego
z chromosomów człowieka,

-     rozpoznawanie chromosomów z wykorzystaniem wzorców
i ocena prawidłowości kariotypu,

-     wykonanie preparatów cytogenetycznych (materiał z hodowli limfocytów krwi obwodowej),

-     analiza wykonanych preparatów z wykorzystaniem mikroskopu kontrastowo-fazowego.

Dzień 2

 

Ekstrakcja DNA z krwi pełnej.

PLAN ZAJĘĆ:

-        Ekstrakcja DNA metodą fenolowo-chloroformową

-        Analiza wydajności ekstrakcji:

·         pomiar stężenia i analiza czystości otrzymanego ekstraktu DNA

·         analiza spektrofotometryczna i elektroforetyczna w żelu agarozowym – analiza stężenia oraz czystości otrzymanego ekstraktu DNA

Dzień 3

 

Kariotyp człowieka. Barwienie prążków G. Analiza preparatów mikroskopowych z różnych technik barwienia.

PLAN ZAJĘĆ:

-     wykonanie barwienia preparatów cytogenetycznych techniką GTG,

-     analiza mikroskopowa wybarwionych preparatów (identyfikacja chromosomów),

-     analiza preparatów po srebrzeniu i prążkowaniu C,

-     oglądanie preparatów z aberracjami chromosomowymi liczbowymi (aneuploidia, poliploidia) oraz strukturalnymi (translokacje).

Dzień 4

 

Schematy dziedziczenia cech u człowieka: dziedziczenie autosomalne, sprzężone z płcią i nietypowe.

PLAN ZAJĘĆ:

-        Krótka prelekcja obejmująca zagadnienia:

·         modele dziedziczenia cech u człowieka

·         najczęstsze choroby genetyczne uwarunkowane jednogenowo

·         charakterystyka mitochondrialnego DNA (mtDNA)

·         charakterystyka chromosomów płci X i Y (ewolucja chromosomów w skrócie, zjawisko odwrócenia płci)

-        Analiza rodowodów oraz rozwiązywanie zadań dotyczących dziedziczenia cech u człowieka.

Dzień 5

 

Ocena stopnia nasilenia procesu śmierci komórkowej (autofagii) w komórkach glejaka wielopostaciowego po ekspozycji na celastrol z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.

PLAN ZAJĘĆ:

-     porównanie morfologii komórek glejaka wielopostaciowego pochodzących z trzech różnych linii komórkowych
z wykorzystaniem mikroskopu odwróconego,

-     przygotowanie komórek do oceny stopnia indukcji autofagii
z wykorzystaniem barwnika LysoTracker Red,

-     analiza cytometryczna,

-     interpretacja uzyskanych wyników.

Deklaracja dostępności