Zajęcia realizowane w ramach: Blok 8

BLOK VIII – Chemia ogólna i nieorganiczna

Nazwa jednostki

Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Dzień zajęć

Temat i szczegółowy plan zajęć

Dzień 1

 

Technika laboratoryjna - przygotowanie roztworów o ściśle określonym stężeniu z substancji (ciało stałe lub  stężony roztwór).

- ważenie na wadze analitycznej, odważenie dokładnej ilości substancji

- przenoszenie ilościowe substancji do kolby miarowej,

- sporządzenie roztworu poprzez dodanie wody do kolby miarowej.

Dzień 2

 

Iloczyn rozpuszczalności w praktyce.

- Reakcje strącania (Ag+; Cu2+, Zn2+, Hg22+)

- strącanie osadów ze stechiometrycznych ilości substratów.

- roztwarzanie osadów -  tworzenie związków kompleksowych
z wodą amoniakalną

Dzień 3

 

Reakcje charakterystyczne kationów i anionów metali bloku  d: Cu2+, Fe3+, Cr3+,CrO42-, Cr2O72-, Mn2+ ,MnO42- , MnO4- , Zn2+ , Hg22+

Reakcje redoks, wpływ pH na przebieg reakcji redoks wybranych kationów:  Fe2+, Cr3+, Mn2+

Dzień 4

 

Sprawdzanie właściwości wodorotlenków wybranych metali:

- reakcje Fe(OH)2 , Fe(OH)3, Cr(OH)3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 
z zasadą sodową

- reakcje Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 
z kwasem solnym

Dzień 5

 

Nowoczesne metody rozdziału mieszanin – chromatografia cieczowa

-podstawy chromatografii cieczowej

- rozdział i identyfikacja związków np. antybiotyków

- przygotowanie roztworów o różnym stężeniu do wyznaczenia krzywej wzorcowej 

Deklaracja dostępności